Miras Hukuku

Miras Davaları medeni hukuku ilgilendiren bir alandır. Miras Davalarında günümüzde bir çok problem kişi vefatından sonra meydana gelmektedir. Zira miras bırakanın bir çok akrabası miras kavgasına tutuşmakta, kardeşler ve tüm aile kavgalı hale gelmektedir. Yine mirasçı sayısının artmasıyla birlikte tebligatlar ve satış işlemi gibi işlemlerin süresi de dikkate alınırsa mirasın paylaşılması yılları bazı davalarda on yılı bile bulabilmektedir. Bu bakımdan miras davaları önemli dava türlerindendir.

Bununla birlikte miras bırakan ölümünden önce vasiyetname bırakarak bir kısım mirasçılara miras bırakmak istememekte ve bu doğrultuda el yazısı veya noter suretiyle vasiyetname düzenlemektedir. Bu gibi işlemlerin de uzman bir avukat denetim ve gözetiminde yapılması tavsiye edilmektedir.

Miras Davaları

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Veraset ilamı alınması

Vasiyetname düzenlenmesi

Vasiyetnamenin iptali

Tenkis davası açılması

Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasın reddi davası açılması

Muris muvazaası davaları açılması

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.