Gümrük Hukuku

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku uluslararası ticaretin önemini her geçen gün arttırmasıyla birlikte hukuk düzenimizde fazlaca yer tutmaktadır. Bu bakımdan Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuatın takibi gerekmektedir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku kapsamında çalışılan konulardan uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık önem arz etmektedir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku alanında açılacak olan davalar idare ve vergi mahkemelerinde açılabilir. Söz konusu davalarda dikkat edilmesi gereken süreler vardır. Bu bakımdan sürelere uygun dava ve işlemlerin yapılması hak kayıpları olmaması bakımından önem taşımaktadır.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu gümrük, ithalat ve ihracat hukukuna her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri, ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlamaktadırlar.

Gümrük Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin; Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması
  • Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemleri yer almaktadır.
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır.